projectcluster Studies and Statistics

Studies and Statistics

adviezen, studies en analyses

Het projectcluster Studies and Statistics bevat adviezen, studies en statistische analyses. De initiatieven en projecten worden opgezet in samenwerking met overheden, koepelorganisaties, hogeronderwijsinstellingen en het nationale en internationale netwerk. Sommige projecten worden uitgewerkt, ondersteund en opgevolgd door een werkgroep.


Adviesnota Mobiliteit 20 - 20

  • De raad van bestuur van Flanders Knowledge Area vzw keurt tijdens de vergadering van 24 januari 2012 de adviesnota De 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit: definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren, goed. Nota: zie download onderaan deze pagina
  • In opvolging van de in 2012 door de werkgroep Mobiliteit 20-20 gepubliceerde adviesnota werkt de werkgroep momenteel aan de operationalisering van de in de nota genoemde modaliteiten. Op 3 februari 2013 wordt een tussentijdse aanbeveling gepubliceerd. Deze aanbeveling wordt besproken tijdens de vergadering van het VLUHR bestuurscomité Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking van 31 januari 2013. Het project wordt ondersteund door het bestuurscomité. Tijdens vervolgoverleg van de werkgroep zullen de principes van de dataontsluiting worden hertaald naar een matrix waarin de correlatie tussen de rapportagebehoeften en de (beschikbare) data zal worden aangegeven. Een advies ter zake zal later dit voorjaar worden gefinaliseerd. Tussentijdse aanbeveling: zie download onderaan deze pagina
  • Tijdens de vergadering van 18 juni 2013 keurt de raad van bestuur de nota De 20-20-doestelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit, operationalisering: inhoud dataregistratie (juni 2013) goed. Het advies zal worden voorgelegd aan het VLUHR-bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking. De werkgroep zal de werkzaamheden verderzetten tijdens het academiejaar 2013 - 2014 teneinde modaliteiten uit te werken betreffende inkomende mobiliteit en, een en ander te relateren aan het Actieplan Mobiliteit dat door de Vlaamse overheid wordt opgesteld.
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area